50.25.20 Kommunale boliger - Administrerer (Næstved - god) 50.10.20 Opførelse af enfamiliehuse - Behandler sag (korrekt) 50.10.20 Midlertidig rådighed over nabogrund - Behandler sag (korrekt) 50.10.20 Manglende vedligeholdelse - Behandler sag (Korrekt) 50.10.20 Lovstridigt byggeri - Behandler sag (korrekt) 50.10.20 Byggesagsbehandling - Foretager (Korrekt) 50.10.15 Skimmelsvamp - Behandler klage (korrekt) 30.15.05 Parkeringsafgifter - registrering og bødeudskrivning (Hillerød - God) 10.32.00.10 Undersøger ift. BGL og anden lovgivning 50.25.10 Affaldstransporter - Håndterer (korrekt) 50.25.10 Affaldsplan - Udarbejder (korrekt) 50.25.10 Affaldsgebyrer - Klage over (Hillerød God) 50.25.05-01 Spildevandstilladelse - Foretager partshøring om spildevandstilladelse (korrekt) 50.25.05-01 Spildevandsansøgning - Foretager undersøgelse vedr. nedsivningsanlæg (korrekt) 50.25.05-01 Boring og indvinding af grundvand -  Foretager offentliggørelse om tilladelse til etabl 50.25.05 Spildevandstilladelse - Træffer afgørelse (korrekt) 50.25.05 Spildevandstilladelse - Modtager ansøgning (korrekt) 50.25.05 Spildevandstilladelse - Behandler ansøgning (korrekt) 50.25.05 Spildevandsplanlægning - Foretager (korrekt) 50.25.05 Spildevandsansøgning - Foretager undersøgelse (korrekt) 50.25.05 Boring og indvinding af grundvand - Behandler ansøgning om tilladelse til etablering 50.20.25 Vindmølleanmeldelse - Behandler (korrekt) 50.15.20 Bygge- og anlægsarbejde og ændret arealanvendelse - Behandler tilladelse (Korrekt) 50.15.10 Vejnavne og adresser - Fastsættelse (korrekt) 50.15.10 Indsatsplan efter Vandforsyningsloven - Udarbejder (Korrekt) 50.10.10 Planstrategi - Udarbejder (korrekt) 50.10.05 Ændret anvendelse af landbrugsejendomme - Behandler ansøgning (korrekt) 50.10.05 Tillæg til kommuneplan - Udarbejder (korrekt) 50.10.05 Lokalplan - Udarbejder (Korrekt) 50.10.05 Lokalplan - Giver dispensation for lokalplan (Korrekt) 50.10.05 Landzonetilladelse - Behandler ansøgning (Korrekt) 50.10.05 Kommuneplan - Udarbejder (Korrekt) 50.10.05 §14-forbud efter planloven - Udarbejder (Korrekt) 50.10.05 §12 forbud efter planloven - Udarbejder (Korrekt) 50.05.05 Matrikulære forandringer - Behandler ansøgning (korrekt) 45.10.10 Kystnært olieberedskab - Varetager (Korrekt) 35.25.20 Råstofloven - Træffer afgørelse om påbud/forbud inden for råstofloven (Korrekt) 35.25.20 Råstofloven - Gennemfører besigtigelse inden for råstofloven (Korrekt) 35.25.20 Råstofloven - Foretager tilsyn og håndhævelse inden for (korrekt) 35.25.20 Ikke-erhvervsmæssig råstofindvending på land - Behandler anmeldelse (Korrekt) 35.25.20 Erhvervsmæssig råstofindvinding på land - Behandler ansøgning (korrekt) 35.25.10 VVM vedr. visse anlæg i medfør af planlægningsloven - Visiterer sag (Korrekt) 35.25.10 VVM vedr. visse anlæg i medfør af planlægningsloven - Træffer afgørelse om vedtagelse (Korrekt) 35.25.10 VVM vedr. visse anlæg i medfør af planlægningsloven - Oplyser sag (Korrekt) 35.25.10 VVM vedr. visse anlæg i medfør af planlægningsloven - Gennemfører (korrekt) 35.25.10 Vandløbsrestaurering - Behandler ansøgning (korrekt) 35.25.10 Vandløbsregulering - Behandler  (korrekt) 35.25.10 Offentlige vandløb - Udarbejder regulativer for (korrekt) 35.20.10 Udledning - Fastlægger vilkår iht Miljøkvalitetskrav (Korrekt) 35.20.10 Miljøgodkendelse for virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen - Behandler ansøgning (Korrekt) 35.20.10 Miljøgodkendelse af listevirksomheder - Behandler ansøgning (Korrekt) 35.20.10 Miljøgodkendelse (IPPC-virksomheder) - Revurderer (korrekt) 35.20.10 Miljøgodkendelse (ikke-IPPC-virksomheder) - Revurderer (korrekt) 35.20.05 Tilladelse til stoffer som kan forurene grundvand, jord og undergrund - Behandler (Korrekt) 35.20.05 Miljøbeskyttelsesloven - Træffer og meddeler afgørelse efter (Korrekt) 35.20.05 Håndhævelse -  Miljøbeskyttelsesloven (korrekt) 35.15.15 Husdyrbrug - revurderer miljøgodkendelse  (korrekt) 35.15.15 Husdyrbrug - Miljøgodkender (Korrekt) 35.15.15 Husdyrbrug  - Fører tilsyn (korrekt) 15.30.10 Naturområdet - Foretager tilsyn og håndhævelse (Korrekt) 15.30.10 Natura 2000-områder - Gennemfører vurdering ift. (korrekt) 15.30.10 Forespørgsel om §3 i lov om naturbeskyttelse - Behandler (korrekt) 15.30.10 Dispensation ift. § 3 i lov om naturbeskyttelse - Behandler (korrekt) 15.30.10 Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer - Behandler (korrekt) 15.30.10 Bilag IV-arter - Gennemfører vurdering af planer og projekter, der kan påvirke (korrekt) Domæneoverblik - Miljø, Teknik & Forsyning

Other properties
BackwardRelations

New Note
Domæne - Miljø, Teknik og Forsyning


HistoryOfChanges

28-02-2019 19:58:02: Revision 0 created by Rune Reimann Petersen
*****


ApprovalState Development