20.20.05 Lægeundersøgelse LÆ235, LÆ255 - anmod om (korrekt) 20.20.05 Status/journaloptagelser fra læge LÆ115, LÆ125 (korrekt) 20.25.10 Sundhed og Familie - Mellemkommunal refusion (Hillerød God) 20.05.10 Befordringsgodtgørelse i sundhedsektoren - behandler anmodning (korrekt) 20.05.10 Fribefordring - Kontrol af (Vejen) 20.15.10 Sygesikring til grænsegængere - Behandler ansøgning (Haderslev - god) 20.15.10 Særligt sundhedskort - Behandler anmodning (Korrekt) 20.20.05 Attest om kronisk sygdom LÆ225 - anmod om (korrekt) 20.25.10 Refusion af tilskud til ydelser i et andet EU/EØS land - Indhenter kommunens udlæg (Vejen - god) 20.15.10 Sygesikring til grænsegængere - Behandler opfølgning (Haderslev)(God) 20.25.10 Refusion af tilskud til ydelser i et andet EU/EØS land - Behandler ansøgning (Vejen - god) 20.20.05 Helbredsundersøgelse hos praktiserende læge LÆ135, LÆ145 - anmod (korrekt) 20.05.10 Behandler anmodning om befordring i forbindelse med vederlagsfri sygehusbehandling (korrekt) 20.25.10 Begravelseshjælp - Behandler ansøgning (Korrekt) 20.25.10 Sundhedskort - Behandler anmodning (Vejen God) 20.25.10 Sundhedskort - Behandler anmodning (Randers God) 20.20.05 Journaloplysninger fra sygehus - indhent LÆ105 (Korrekt) 20.25.10 Sundhedskort - Behandler anmodning (Hillerød God) 20.25.10 Sundhedskort - Behandler anmodning (Skanderborg God) 20.20.05 Speciallægeerklæring eller helbredsundersøgelse LÆ145, LÆ155 - indhent (korrekt) 20.25.10 Rejsesygesikringskort - Behandler anmodning (Korrekt) 20.20.15 Misbrug - Varetager ansøgning og behandling (Herlev - god) 20.05.10 Genoptræning - Bevilling af kørsel til (Vejen) 20.25.10 Sundhedskort - Behandler anmodning (Korrekt) 20.25.10 Behandler anmodning om begravelseshjælp (Haderslev - Praksis) 60.10.15 Vederlag - Ordninger etableret i hht. Lov om social service (Horsens - god) 60.10.15 Sygedagpengerefusion DP202 - Indhenter (Høje-Taastrup - god) 60.10.15 Sygedagpengerefusion DP202 - Indhenter (Guldborgsund - god) 60.10.15 Sygedagpengerefusion DP202 - Håndterer afslag (Guldborgsund - god) 60.10.15 Sygedagpengerefusion DP201 - Anmoder om (Langeland - god) 60.10.15 Sygedagpengerefusion DP201 - Anmoder om (Høje-Taastrup - god) 60.10.15 Sygedagpengerefusion DP201 - Anmoder om (Guldborgsund - god) 60.10.15 Sygedagpengerefusion DP201 - Anmelder (Langeland - god) 60.10.15 Sygedagpenge DP201 - Anmelder (Høje-Taastrup - god) 60.10.15 Sygedagpenge DP201 - Anmelder (Guldborgsund - god) 60.10.15 Lønsag - uden for forhåndsaftale oprettes (Høje-Taastrup - god) 60.10.15 Fleksrefusion - Administration (Køge - god) 60.10.15 Barselsmappe - Gennemgår (Høje-Taastrup - praksis) 60.10.15 Barselsliste - Opdaterer (Høje Taastrup - praksis) 60.10.10-del Lønændring - Indtaster oplysninger (Rødovre - god) 60.10.10 Lønændring (Guldborgsund - god) 60.10.10 Lønændring - Uden for forhåndsaftale (Høje-Taastrup - god) 60.10.10 Lønændring - Organisatorisk enhed anmoder om (Guldborgsund - god) 60.10.10 Lønændring - Modtager anmodning og indberetter (Guldborgsund - god) 60.10.10 Lønændring - Inden for forhåndsaftale (Rødovre - god) 60.10.10 Lønændring - Inden for forhåndsaftale (Høje-Taastrup - god) 60.10.10 Lønændring - Á conto udbetaling (Rødovre - god) 60.10.10 Lønoplæg - indhenter godkendelse hos TR-organisation (Langeland - god) 60.10.10 Lønoplæg - indhenter godkendelse hos TR-organisation (Køge - god) 60.10.10 Lønoplæg - Indhenter godkendelse hos TR-organisation (Høje-Taastrup - god) 60.10.05 Lønkørsel - Kontrollerer efter (Guldborgsund - god) 32.42.16. Behandling af klagesag, generel for alle ydelser - Hovedproces (KY-Projektet) 32.27.05. Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelsebidrag - Hovedproces (KY-Projektet) 32.27.05. Behandling af fleksydelsesudbetaling - Hovedproces (KY-Projektet) 32.24.12. Behandling af forsørgelsesydelse, Ledighedsydelse - Hovedproces (KY-Projektet) 32.24.08. Behandling af forsørgelsesydelse, Revalideringsydelse - Hovedproces (KY-Projektet) 32.24.04. Behandling af forsørgelsesydelser, Kontanthjælp - Hovedproces (KY-Projektet) 32.21.32. Administration af person, Beskæftigelsesområdet, Pensionsområdet - Hovedproces (KY-Projektet) 32.21.12. Behandling af enkeltydelser på beskæftigelsesområdet - Hovedproces (KY-Projektet) 32.18.08. Udbetaling af andre ydelser (merudgifter) - Hovedproces (KY-Projektet) 30.30.20 Socialt bedrageri - økonomisk friplads (Hillerød god) 30.30.20 Socialt bedrageri - sygedagpenge (Hillerød god) 30.30.20 Socialt bedrageri - pension (Hillerød - god) 30.30.20 Socialt bedrageri - kontrolgruppen (Hillerød god) 30.30.20 Socialt bedrageri - kontanthjælp (Hillerød - god) 30.30.20 Socialt bedrageri - folkeregister (Hillerød god) 30.30.20 Socialt bedrageri - børnetilskud, (Hillerød god) 30.30.20 Socialt bedrageri - boligsikring (Hillerød god) 30.30.10 Mellemkommunal refusion på Hjælpemidler - Hillerød (GOD) 27.69.16. Mellemkommunal refusion - Hovedproces (KY-Projektet) 25.30.10 Varmetillæg - Behandler ansøgning (Korrekt) 25.30.10 Udvidet helbredstillæg - behandler ansøgning (Korrekt) 25.30.10 Udvidet helbredstillæg - Ansøger om Briller (Haderslev - god) 25.30.10 Sygedagpenge - Statsrefusion (God) 25.30.10 Sygedagpenge - Behandler ansøgning (Korrekt) 25.30.10 Statsrefusion - Beskæftigelse - Forsikrede ledige 25.30.10 Personligt tillæg - Behandler ansøgning (korrekt) 25.30.10 Helbredstillæg - Behandler ansøgning (Korrekt) 25.30.05-01 Folkepension - Kontrollerer pensionsydelse (Advis ved ændret indkomst) (Haderslev - god) 25.30.05 Førtidspension - tildeler (Korrekt) 25.30.05 Folkepension - Behandler ansøgning (Korrekt) 25.30.05 Befordringsgodtgørelse til pensionister - behandler ansøgning - Skanderborg (god) 25.30.05 Arbejdsskadeerstatning - Behandler indtægtændringer ved tilkendelse - Randers (God) 25.25.25 Enkeltydelser - Ansøgning om (Vejen) 25.25.15 Boligstøtte - Mellemkommunalrefusion (Hillerød God) 25.25.15 Boligstøtte - Behandler ansøgning (Vejen - god) 25.25.15 Boligstøtte - Behandler ansøgning (korrekt) 25.25.15 Boligstøtte - Behandler ansøgning (Horsens - god) 25.25.15 Boligstøtte - Behandler ansøgning (Holbæk - god) 25.25.15 Beboerindskudslån - Behandler ansøgning (Skanderborg - god) 25.25.15 Beboerindskudslån - Behandler ansøgning (Korrekt) 25.25.15 Beboerindskudslån - Behandler ansøgning (Holbæk - god) 25.25.10 Ordinært og extraordinært børnetilskud - Behandler ansøgning (Skanderborg - god) 25.25.10 Ordinært og extraordinært børnetilskud - Behandler ansøgning (Korrekt) 25.25.10 Ordinært og extraordinært børnetilskud - Behandler ansøgning (Glostrup - god) 25.25.10 Børnetilskud til forældre under uddannelse - behandler ansøgning (Korrekt) 25.25.10 Børnebidrag - Behandler ansøgning (Korrekt) 25.25.10 Børnebidrag - Behandler ansøgning (Hedensted - god) 25.25.10 Beløbsmodtager af børnefamilieydelse - Behandler ansøgning om ændring (Korrekt) 25.25.10 Adoptionstilskud - Behandler ansøgning om (Korrekt) 25.25.05 Tabt arbejdsfortjeneste - Behandler ansøgning (Korrekt) 25.25.05 Social klagesag - Genvurderer sag (Korrekt) 25.25.05 Merudgifter efter Servicelovens §41 - Behandler ansøgning (Korrekt) 25.15.20 Særlig støtte til børne og unge - Yder økonomisk støtte (korrekt) 25.15.20 Særlig støtte til børn og unge - Visiterer og iværksætter indsats (Korrekt) 25.15.20 Særlig støtte til børn og unge - Samvær og kontakt - Træffer afgørelse (Korrekt) 25.15.20 Særlig støtte til børn og unge - overordnet proces (Korrekt) 25.15.20 Særlig støtte til børn og unge - Opfølgning på indsats (Korrekt) 25.15.20 Særlig støtte til børn og unge - mellemkommunal underretning (korrekt) 25.15.20 Særlig støtte til børn og unge - Lægebehandling uden samtykke - Træffer afgørelse (Korrekt) 25.15.20 Særlig støtte til børn og unge - Indsats - træffer afgørelse på et lukket møde (Korrekt) 25.15.20 Særlig støtte til børn og unge - Handleplan - udarbejder (Korrekt) 25.15.20 Særlig støtte til børn og unge - Handleplan - reviderer (Korrekt) 25.15.20 Særlig støtte til børn og unge - Genvurderer forældre/ungepålæg (korrekt) 25.15.20 Særlig støtte til børn og unge - Forældre/ungepålæg - giver (Korrekt) 25.15.20 Særlig støtte til børn og unge - Børne- og Ungeudvalget - Træffer afgørelse (Korrekt) 25.15.20 Særlig støtte til børn og unge - Behandler underretning el. henvendelse (Korrekt) 25.15.20 Særlig støtte til børn og unge - §50 Undersøgelse - Foretager (Korrekt) 25.15.20 Særlig støtte til børn og unge - Indhenter oplysninger i det tidligere eller forebyggende arbejde (korrekt) 25.15.20 Særlig støtte til børn & Unge - Statsrefusion - Dækning af merudgifter 25.15.20 Statsrefusion - Særlige Børn & Unge - Dækning af tabt arbejdsfortjeneste 25.15.20 Specialskoletilbud med anbringelse (Hillerød - GOD) 25.15.20 Social klagesag - Behandler det sociale nævns afgørelse (Korrekt) 25.15.20 Social ankesag - Principsager - Behandler ankestyrelsens afgørelse (Korrekt) 25.15.20 Social ankesag - Behandler ankesag over børne og ungeudvalgets afgørelse (Korrekt) 25.15.20 Sikrer overgang fra barn til voksen for specialklasseelever - Bornholm (god) 25.15.20 Overleverer/samarbejder om sager (17.-18. år) - Bornholm (god) 25.15.20 Aflastning - bevilling (Hillerød - GOD) 25.15.20 §50-undersøgelse (Vejen) 25.15.15 Rådgiver borger om sociale problemer (Korrekt) 25.15.05 Plejebolig og beskyttede boliger - tildeling (korrekt) 25.10.05 Særlig dyre enkeltsager - Statsrefusion (korrekt) 25.10.05 Personlig og praktisk pleje - behandler ansøgning (korrekt) 25.10.05 Personlig og praktisk hjælp leverance - tilstandsskift (god) 25.10.05 Personlig og praktisk hjælp - Anvendte BPMN Symboler (FSIII) 25.10.05 Misbrugsbehandling til voksne - giver tilbud (korrekt) 25.10.05 Merudgifter efter servicelovens §100 - foretager opfølgning (korrekt) 25.10.05 Merudgifter efter Servicelovens §100 - behandler ansøgning (korrekt) 25.10.05 Ledsageordning efter Serviceloven §97 - behandler ansøgning (korrekt) 25.10.05 Kropsbårne hjælpemidler - tildeling (korrekt) 25.10.05 Hjemmesygepleje - tildeler (korrekt) 25.10.05 Handleplan efter Servicelovens §141 - udarbejder (Korrekt) 25.10.05 Genoptræning / vedligeholdelsestræning - tildeler (korrekt) 25.10.05 Funktionsevnebeskrivelse - udarbejder (korrekt) 25.10.05 FSIII Leveringsforløb - Hovedproces (To-Be) 25.10.05 Borgerstyret personlig assistance - tildeling og beregning (korrekt) 25.10.05 Bo- og dagtilbud - henvisning og tildeling (korrekt) 25.10.05 Bil, bolig og indretning efter Serviceloven - tildeling (Korrekt) 25.10.05 Besøg hos borger - Forebygger forgæves besøg (Egedal - god) 25.00.00 Særligt dyre enkelt sager (Hillerød God) 20.25.10 Sundhedskort - Behandler anmodning (Vejen God) 20.25.10 Sundhedskort - Behandler anmodning (Skanderborg God) 20.25.10 Sundhedskort - Behandler anmodning (Randers God) 20.25.10 Sundhedskort - Behandler anmodning (Korrekt) 20.25.10 Sundhedskort - Behandler anmodning (Hillerød God) 20.25.10 Sundhed og Familie - Mellemkommunal refusion (Hillerød God) 20.25.10 Rejsesygesikringskort - Behandler anmodning (Korrekt) 20.25.10 Refusion af tilskud til ydelser i et andet EU/EØS land - Behandler ansøgning (Vejen - god) 20.25.10 Refusion af tilskud til ydelser i et andet EU/EØS land - Indhenter kommunens udlæg (Vejen - god) 20.25.10 Behandler anmodning om begravelseshjælp (Haderslev - Praksis) 20.25.10 Begravelseshjælp - Behandler ansøgning (Korrekt) 10.40.05 Sygedagpengeudbetaling - Kerteminde (god) 10.40.05 Sygedagpengeopfølgning (Århus - god) 10.40.05 Sygedagpengeopfølgning - Foretager hurtig opfølgning (God) 10.40.05 Sygedagpengeopfølgning - Foretager (Ringsted - god) 10.40.05 Sygedagpengeopfølgning - Foretager (Rebild - god) 10.40.05 Sygedagpengeopfølgning - Foretager (Haderslev - god) 10.40.05 Kontantydelse - Kontrollerer for bopæl- og opholdskommune (korrekt) 10.40.05 Kontanthjælp – Statsrefusion (korrekt) 10.40.05 Kontanthjælp - Korrekt kontering– Statsrefusion - Hillerød (God) 10.40.05 Kontanthjælp - Behandler ansøgning (Korrekt) 10.40.05 Kontanthjælp - Behandler ansøgning - (Holbæk - God) 10.40.05 Fleksydelse - udbetaling - (Hedensted - praksis) 10.40.05 Enkeltydelser - behandler ansøgning ifm huslejerestance (Holbæk God) 10.40.05 Enkeltydelser - behandler ansøgning (Hedensted - praksis) 10.40.05 Barselsdagpenge - Behandler ansøgning (korrekt) 10.35.15 Kontanthjælp - Sanktionering af ( Hillerød God) 10.35.15 Kontanthjælp - Korrekt kontering (Hillerød God) Domæneoverblik - Social & Sundhed

Other properties
BackwardRelations

New Note


HistoryOfChanges

28-02-2019 19:49:29: Revision 0 created by Rune Reimann Petersen
*****


ApprovalState Development