Beskrivelse
Show/Hide
Disclaimer

- Arbejdsgangsbanken tilhører KL.

- Arbejdsgangsbanken er ikke blevet opdateret siden 2010, og KL kan derfor ikke garantere for, at processerne er lovmedholdelige.

- Processerne er organiseret efter overordnede kommunale arbejdsområder.

- Det er kun hovedprocesser som er listet. Hovedprocesser kan indeholde flere subprocesser. Subprocesser kan tilgås via hovedprocessen.
82.19.00 Skimmelsvamp - Behandler klage (korrekt) 13.07.00 Kommunale boliger - Administrerer (Næstved - god) 05.09.02 Parkeringsafgifter - registrering og bødeudskrivning (Hillerød - God) 02.34.00 Opførelse af enfamiliehuse - Behandler sag (korrekt) 02.34.00 Midlertidig rådighed over nabogrund - Behandler sag (korrekt) 02.34.00 Manglende vedligeholdelse - Behandler sag (Korrekt) 02.34.00 Lovstridigt byggeri - Behandler sag (korrekt) 02.34.00 Byggesagsbehandling - Foretager (Korrekt) 02.00.20 Undersøger ift. BGL og anden lovgivning 15.17.06 Bilag IV-arter - Gennemfører vurdering af planer og projekter, der kan påvirke (korrekt) 13.02.00 Indsatsplan efter Vandforsyningsloven - Udarbejder (Korrekt) 09.17.60 Husdyrbrug  - Fører tilsyn (korrekt) 09.17.00 Husdyrbrug - revurderer miljøgodkendelse  (korrekt) 09.17.00 Husdyrbrug - Miljøgodkender (Korrekt) 09.08.00 Bygge- og anlægsarbejde og ændret arealanvendelse - Behandler tilladelse (Korrekt) 09.05.01 Kystnært olieberedskab - Varetager (Korrekt) 09.02.00 Miljøgodkendelse af listevirksomheder - Behandler ansøgning (Korrekt) 09.02.00 Miljøgodkendelse (IPPC-virksomheder) - Revurderer (korrekt) 09.02.00 Miljøgodkendelse (ikke-IPPC-virksomheder) - Revurderer (korrekt) 09.00.00 Tilladelse til stoffer som kan forurene grundvand, jord og undergrund - Behandler (Korrekt) 09.00.00 Miljøgodkendelse for virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen - Behandler ansøgning (Korrekt) 09.00.00 Miljøbeskyttelsesloven - Træffer og meddeler afgørelse efter (Korrekt) 09.00.00 Håndhævelse -  Miljøbeskyttelsesloven (korrekt) 07.00.10 Affaldsgebyrer - Klage over (Hillerød God) 07.00.08 Affaldstransporter - Håndterer (korrekt) 07.00.01 Affaldsplan - Udarbejder (korrekt) 06.11.01-del Spildevandstilladelse - Foretager partshøring om spildevandstilladelse (korrekt) 06.11.01-del Spildevandsansøgning - Foretager undersøgelse vedr. nedsivningsanlæg (korrekt) 06.11.01-del Boring og indvinding af grundvand -  Foretager offentliggørelse om tilladelse til etabl 06.11.01 Udledning - Fastlægger vilkår iht Miljøkvalitetskrav (Korrekt) 06.11.01 Spildevandstilladelse - Træffer afgørelse (korrekt) 06.11.01 Spildevandstilladelse - Modtager ansøgning (korrekt) 06.11.01 Spildevandstilladelse - Behandler ansøgning (korrekt) 06.11.01 Spildevandsplanlægning - Foretager (korrekt) 06.11.01 Spildevandsansøgning - Foretager undersøgelse (korrekt) 06.11.01 Boring og indvinding af grundvand - Behandler ansøgning om tilladelse til etablering 06.02.10 Vandløbsrestaurering - Behandler ansøgning (korrekt) 06.02.03 Vandløbsregulering - Behandler  (korrekt) 06.02.00 Offentlige vandløb - Udarbejder regulativer for (korrekt) 03.01.04 Matrikulære forandringer - Behandler ansøgning (korrekt) 02.00.20 Vejnavne og adresser - Fastsættelse (korrekt) 01.16.00 VVM vedr. visse anlæg i medfør af planlægningsloven - Visiterer sag (Korrekt) 01.16.00 VVM vedr. visse anlæg i medfør af planlægningsloven - Træffer afgørelse om vedtagelse (Korrekt) 01.16.00 VVM vedr. visse anlæg i medfør af planlægningsloven - Oplyser sag (Korrekt) 01.16.00 VVM vedr. visse anlæg i medfør af planlægningsloven - Gennemfører (korrekt) 01.09.10 Ikke-erhvervsmæssig råstofindvending på land - Behandler anmeldelse (Korrekt) 01.09.10 Erhvervsmæssig råstofindvinding på land - Behandler ansøgning (korrekt) 01.09.00 Råstofloven - Træffer afgørelse om påbud/forbud inden for råstofloven (Korrekt) 01.09.00 Råstofloven - Gennemfører besigtigelse inden for råstofloven (Korrekt) 01.09.00 Råstofloven - Foretager tilsyn og håndhævelse inden for (korrekt) 01.05.18 Natura 2000-områder - Gennemfører vurdering ift. (korrekt) 01.05.08 Naturområdet - Foretager tilsyn og håndhævelse (Korrekt) 01.05.08 Forespørgsel om §3 i lov om naturbeskyttelse - Behandler (korrekt) 01.05.08 Dispensation ift. § 3 i lov om naturbeskyttelse - Behandler (korrekt) 01.05.02 Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer - Behandler (korrekt) 01.02.20 Vindmølleanmeldelse - Behandler (korrekt) 01.02.15 Tillæg til kommuneplan - Udarbejder (korrekt) 01.02.07 §14-forbud efter planloven - Udarbejder (Korrekt) 01.02.07 §12 forbud efter planloven - Udarbejder (Korrekt) 01.02.05 Lokalplan - Udarbejder (Korrekt) 01.02.05 Lokalplan - Giver dispensation for lokalplan (Korrekt) 01.02.03 Kommuneplan - Udarbejder (Korrekt) 01.02.00 Planstrategi - Udarbejder (korrekt)
Domæneoverblik - Miljø, Teknik & Forsyning